Trefwoorden

(
(niet-)ontvankelijkheid
A
Aanbesteding
— beleid
— dag van
— gereedmaken voor
— heropenen procedure
— nietigheid/vernietiging
— verplicht volgens UAR
— wijzen van
Aanbesteding, openbare
Aanbestedingsgeschil
Aanbestedingsprocedure
Aanbestedingsrecht
Aanhouden van oplevering
Aanneemsom (niet bekend gemaakt)
Aannemelijk maken
Aannemer
Aannemersvergoeding
Aannemingsbedrijf, wettelijke verplichtingen verbonden aan uitoefening van
Aannemingssom
Aannemingssom, verhoging
Aansluitingsmogelijkheden
Aansprakelijkheid architect
Aansprakelijkheid opdrachtgever
Aansprakelijkstelling
Aanstelling van architect
Aantal referentiewerken
Aantasting van het werk
Aanvang van het werk
Aanvrage om termijnverlenging
Aanvullende opdracht
Aanvullende schadevergoeding
Aanvullende werking
— van algemene voorwaarden
— van tekening
— van verkoopbrochure
Aanwending van bouwstoffen
Aanwijzing
— door architect
— door opzichter
— van architect
— van opzichter
Aanwijzingen
Aard van de overeenkomst van aanneming van werk
Aard van het werk
Abbb
Abstract karakter bankgarantie
Abstracte schadeberekening
Absurd hoge prijs
Accountantsmededeling
Accountantsverklaring
Adequate veroorzaking
Administratieve bezwaarmogelijkheid
Adviezen
— van deskundigen
— van overheidswege
Adviseurs
Afbeelding van ontwerp
Afbreken onderhandelingen
Afgifteplaatsen
Afhankelijke termijnen
Afhankelijkheid opdrachtgever van derden
Afmetingen
Afmetingen van het werk
Afrastering bouwterrein
Afschrijving materieel e.d.
Afstand van bouwsomlimiet
Afstandsverklaring
Afvaltoerisme
Afvalverwerking
— van UAR
Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Afwijking
— abnormale
— uitdrukkelijke
— van eigen ontwerp
— van UAV
— van voorgeschreven constructie
Afwijkingen
— (abnormale) van hoeveelheden
— (uitdrukkelijke) van UAV
— bestek
— van bedragen van stelposten
— van model KA/AV
— van niet verrekenbare hoeveelheden
— van verrekenbare hoeveelheden
Afwijkingen van bestek
Afwijkingen – (uitdrukkelijke) van UAV
Afzonderlijke termijnen
Algehele advisering bouwproject
Algemeen tijdschema
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Algemene kosten
Algemene oplevering
Algemene voorwaarden
— stelposten
— strijd tussen verschillende toepasselijke
— toepasselijkheid van
Alternatieve aanbieding
Alternatieve opsomming
Analogische toepassing
Andere dan standaardwerkzaamheden
Andere dan volledige opdracht
Andere hoeveelheden
Appartementen
Appel door gevoegde partij
Arbeidsinspectie
Arbeidskrachten
Arbeidsloon
Arbeidsschuwheid
Arbeidstijdverkorting
Arbitraal beding
Arbitrage
— aantal arbiters
— arbitraal beding
— belang bij geschil
— betrokkene
— bindend advies
— goede mannen naar billijkheid
— hoger beroep
— kort geding
— kostenveroordeling
— ontvankelijkheid eiser
— regelen des rechts
— samenstelling scheidsgerecht
— schadestaat
— spoedgeschil
— tussenkomst
— Ver. van aannemers
— vervaltermijn
— voeging
Arbitrage, bemoeiingen architect met
Arbitragekosten
Arbobesluit
Architect
Artist impression
Asbest
Asdrukbeperking
ATV dagen
Auteursrecht architect
Auteursrechtenvergoeding
Automatische goedkeuring
Autonomiebeginsel
Autoriteit Financiële Markten
B
B en U sector
B-weg
Baattrekking
Baggerwerk
Bankgarantie
BASS
Battle of forms
Bebouwde kom
Bedoeling
— van opsteller algemene voorwaarden
— van partijen
Bedongen, uitleg ten nadele van hem die heeft bedongen
Bedrag van de korting
Bedrijfsbezoek
Bedrijfsbezoeken
Bedrijfsstoornissen
Bedrijfsvereniging
Beëindigen van het werk
Begroting
Begroting, fout bij
Behoorlijke procesvoering
Bekendheidsclausule
Bekendmaking aanbesteding
Bekrachtiging
Belastingen
Belastingen: zie ook onder BTW
Beleidsregels
Beperken van het werk
Beperking bevoegdheid
Beperking van aansprakelijkheid
Beperking van door aannemer te lijden schade
Beperking van door opdrachtgever te lijden schade
Beperking van schade
Beperkingen
— in auteursrecht
— van aansprakelijkheid
Beperkte uitleg
Bereikbaarheid bouwterrein e.a.
Berusting
Beschikkingen van overheidswege
Besluit in de zin van de Awb
Bespaarde kosten
Besprekingen
Bestek
— afwijking van
— bijstellen eis bestek
— definitie
— handelen in strijd met –
Besteksafwijking/wijziging
Besteksconform
Besteksverplichting
Bestekswijziging
Bestekswijzigingen
Bestektekeningen
Bestek 
Bestemming van bouwwerk
Bestemming, beantwoorden aan
Bestemmingsplan
Bestendig gebruikelijk beding
Bestendige relatie
Betaling aan derden
Betaling aannemingssom
Betaling in termijnen
Betaling van meer en minder werk
Betaling vóór aanvang van het werk
Betaling, te late
Betaling, te late –
Betalingsgeschil
Betalingstermijn
Betalingstermijnen
Betekenis, enige
Betrokkenen
Bevoegdheid
— bestekswijzigingen aan aannemer op te dragen
— van aannemer bestekswijzigingen door te voeren
Bevoegdheidsoverschrijding
Bewaarplicht
Bewaking
Bewassingsinstallatie
Bewijs
— m.b.t. wijziging verrekenprijs
— van arbitraal beding
— van hoogte bouwkosten
— van juistheid declaratie
— van overeenkomst
— van verschuldigdheid honorarium
Bewijs (van onv. omst.)
Bewijs van inlevering van stukken
Bewijs van onwerkbaar weer
Bewijs van verkeerde uitvoering van voorgeschreven constructie
Bewijs van vertragingsschade
— aannemer
— opdrachtgever
Bewijs(last)
— van aanwezigheid bouwsomlimiet
— van onmogelijkheid van wijziging van ontwerp
— van uitvoerbaarheid binnen bouwsomlimiet
Bewijs(last) van fout
Bewijslast
— van honorering
— van omvang opdracht
Bewijslast gevolgen meerwerk voor bouwtijd
Bewijslast/risico
Bewuste keuze
Bezuinigingen
Bijbetaling
Bijgekomen werk
Bijkomende kosten
Bijwerk
Bijzonder verloop van opdracht
Bijzondere besteksbepalingen
Billijkheid
Binnen bekwame tijd
Bitumineuze verhardingen
Bodemgesteldheid
Bodemverontreiniging
Boekjaar
Boete
Boete, anders dan wegens te late oplevering
Boetebeding
Boetes
Bomen, rooien van
Botsing van algemene beginselen
Bouw- en woningtoezicht
Bouwbesluit
Bouwbespreking
Bouwcombinatie
Bouwfouten en andere fouten
Bouwfysische tekortkoming
Bouwkostenoverschrijding
Bouwmeester
Bouwondernemer
Bouwsomlimiet
Bouwstoffen
Bouwstoffen
— aanschaffing/bestelling
Bouwstoffen
— aanwending van –
Bouwstoffen
— in het werk brengen
— keuring
— overneming
Bouwstoffen
— verantwoordelijkheid onderaannemer
Bouwstoffen
— vervanging
Bouwstoffen, gebreken in
Bouwstoffen, gelijkwaardige
Bouwstoffen, ter beschikking gestelde
Bouwteam
Bouwterrein
Bouwterrein e.a.
Bouwval
Bouwvergadering
Bouwvergunning
Bouwvergunning e.a.
Bouwvergunning, aanvraag voor
Bouwvergunning, aanvragen van
Bouwvergunningstekeningen
Bouwverordening
Bouwvoorbereiding
Bouwvoorbereiding, fout bij
Bouwvoorbereidingstekeningen
Branchegebruik
Brandveiligheid
Brekerinstallatie
Briefpapier
Briefpapier van architect
Bronbemaling
Bruggen
Brutoprijzen
BTW
Budgetbewaking
Buitengerechtelijke incassokosten
Buitengewone omstandigheden
Buitenlands recht
Bus voor inschrijvingsbiljetten
C
Casco
Cascowoning
Centrale verwarming
Certificaat van betaling
Cessie
Clausula rebus sic stantibus
Collectief onderzoek
Combinatie, combinanten
Compensatie
Compensatie meer en minder werk
Compensatie proceskosten
Complex van gebouwen
Concessie
Concessiebeschikking
Concessieverlening
Concurrentie (betekenis van; aanwezig?)
Concurrentiepositie
Concurrentievoorsprong
Confectiebouw
Constitutief vereiste
Consument
Contra proferentem
Contractstuk
Contractsvrijheid
Controle op meer en minder werk
Controle van het werk
Controleerbaarheid van fouten
Controleerbaarheid van geschatte hoeveelheden
Controleverplichting
Conversie
Coördinatie
Coördinatie van het werk
Coördinatie van verschillende werken
Coördinatieverplichting
Culpa in eligendo
Cultuurtechnisch werk
Cumulatie van zekerheden
Cumulatieve opsomming
Curatele
D
Dading
Dagboek
Dagelijks toezicht
Declaratie
— betaling
— bewijs van juistheid
— indiening
— late indiening
— moderatie
— te late betaling
— voorschot
Declaratie van architect
Deel van het werk
Definitie aanbesteding
Definitie bouwstoffen
Definitief ontwerp
Demonstraties
Depot
Derde, herstel door -
Derden
Derden, ontwerpen van
Derden-adviseur
Derdenverzet
Derdenwerking
Design and construct
Deskundigheid
— toerekening
— van aannemer
— van leverancier
— van onderaannemer
— van opdrachtgever
Deskundigheid opdrachtgever
Destructief onderzoek
Detaillering
Deugdelijkheid bouwstoffen
Devaluatie
Diefstal
Digitale vorm
Dijkenbouw
Directe kosten
Directe schade
Directie, meer werkopdracht door
Directiebegroting
Directieleveringen
Directietoezicht
Directievoering
— door architect
— door derden
Directievoering door derden
Discrepantie bekendmaking en bestek
Discriminatie
Dochteronderneming
Doelomschrijving Raad van Arbitrage
Dooronderhandelen
Doorwerken bij onwerkbaar weer
Dubbele toets
Duur aansprakelijkheid
Duur auteursrecht
Duurzaamheid
Dwaling
Dwaling in het recht
Dwangsom
Dwingend recht
E
Eengezinshuizen
Eenheidsboete
Eenheidsprijs
Effectiviteitsbeginsel
Eigen beheer, uitvoering in
Eigen schuld
Eigen vermogen
Eigendomsoverdracht
Eigendomsrechten architect
Eindafrekening
— definitieve beslissing
— goedkeuring
Einddeclaratie
Eindoplevering
Eis van geschrift
Elementenbegroting
Erecode
Erkende constructie
Ernstig gebrek
Ervaring, beperkte
Ervaring, gemiste
Esthetisch gebrek
Esthetische waarde
Evidente fout
Exceptio litis plurium consortium
Exoneratiebeding
Exoneratieclausule
Experimenteel ontwerp
Externe volmachtverlening
F
Fabricagefout
Fabrieksnaam
Factuur
Faillissement
— van architect
— van opdrachtgever
Faillissement aannemer
Faillissement onderaannemer
Faillissement van een combinant
Fase (definitie)
Fasen van de opdracht
Fatale termijn
Feestdagen
Feitelijke levering
Financieel belang opdrachtgever
Financiële afhankelijkheid opdrachtgever
Financiële en economische draagkracht
Financiering
Financiering collectief onderzoek
Financiering door aannemer
Financiering door opdrachtgever
Flora- en faunawet
Foto’s van ontwerp
Fout
— ernstige
— geen
— geen ernstige
— verwijtbare
Fout, kennelijke
Fouten, kennelijke
Functionele eisen
Functionele ongeschiktheid
Fundering
Funderingen, oude
Funderingsresten
Funderingswerkzaamheden
G
Garantie
Garantie door aannemer gegeven
Garantie door onderaannemer gegeven
Garantie-Instituut Woningbouw
Garantienormen
Garantieregelingen
Garantieregelingen GIW
Garantiestellingen
Geaccordeerde hoeveelheden
Gebouw
Gebrek, geen schade
Gebreken in het werk
Gebruik
Geconsolideerde omzetgegevens
Gedeelde aansprakelijkheid
— van aannemer en opdrachtgever
Gedelegeerd opdrachtgeverschap
Gederfd woongenot
Gedragsregels
Gedragsregels architect
Gegevens
— door inschrijver te verstrekken
Geïntegreerde contracten
Geleiderailconstructies
Gelijkheidsbeginsel
Gemeenteopzichter
Gemengde overeenkomst
Geografisch beperkt
Gerechtelijke erkenning
Gerechtvaardigde belangen
Gereedmaken voor aanbesteding
Gereedschap
Geschatte hoeveelheden
Geschiktheidseisen
Gesloten systeem bewijs technische bekwaamheid
Gestanddoening aanbod
Getijdewater
Gevaarlijke voorwerpen
Geveltekeningen
Gevolgschade
Gevonden voorwerpen
Gewijzigde omstandigheden
Gewijzigde uitvoering
Gewogen prijs
Gewoonte
GIW-overzicht onwerkbare dagen
Glooiingswerk
Goed en deugdelijk werk
Goede trouw
— van opdrachtgever
Goede trouw (redelijkheid en billijkheid)
Goede trouw van aannemer
Goede trouw 
Goedkeuring
Goedkeuring door directie
— van eindafrekening
— van rekening van meer en minder werk
Goedkeuring van
— het werk
— meerwerkrekening
— onderaannemer
— ontwerp
— overdracht van het werk
— rekeningen
— tijdschema
— weekrapporten
Goedkeuring van de bouw
Grassportvelden
Grof-groenwerk
Grond, ongeschiktheid van de
Grondaankoopkosten
Grondboringen
Grondkosten
Grondslag van de vordering
Grondslag van een vordering
Grondwaterstand
Groot onderhoud woningbouw
Grove nalatigheid van architect
Grove schuld
Gunnen van het werk
Gunning
Gunning van het werk
— (geen) gebod tot
— (geen) verplichting tot en verband met
— aan ander dan inschrijver
— dag totstandkoming overeenkomst
— informatie over
— mondelinge opdracht
— ongedaan maken van
— verbod tot
Gunningscriteria
— en sociaal gemotiveerd
— en verband met de opdracht
Gww-sector
H
Halve werkdagen
Handelskwaliteit
Havenaanleg
Haviltex-formule
Hechtheid
Heiwerk
Hemlock
Heraanbesteding
Herbeoordeling
Herhaling ontwerp
Herhaling van ontwerp
Herkeuring
Heropneming
Herstel in natura
Herstel in natura disproportioneel
Herstel van beschadigingen
Herziening financieel onuitvoerbaar plan
Hinderwet
Hoeveelheden
— zie ook onder: verrekenbare, niet verrekenbare en andere hoeveelheden
Hoeveelheden, niet verrekenbare
Hoger beroep
Hogere kosten
Honorarium
Honorarium (definitie)
Honorariumgrondslag
Honorariumpercentage
Honorering
Honorering van architect
— door aannemer
— door opdrachtgever
Honorering van opzichter
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hovenierswerkzaamheden
Huishoudelijk afval
Huisvestingskosten
Hulpmiddelen
Hulppersoon
Hulpvaardigheid
Huur vervangende woonruimte
Huurderving
Hypothecaire geldlening
I
Identiteit van de inschrijver
Ijkmoment
Imagoschade
Immateriële schade
Inbesteding
Incassokosten
Indexering
Informatieplicht
Informatieve status documenten
Ingebrekestelling
Ingebrekestelling (zie ook: sommatie)
Ingebruikneming
Ingenieur
Ingrijpen in uitvoering van het werk
Inlichtingen
Innovatief bestek
Inrichting bouwwerk
Inschrijfbegroting
Inschrijfbiljet
Inschrijving
— abnormaal lage
— gezamenlijke (combinatie)
— intrekking
— motivering niet uitnodigen
— onder voorwaarden
— ongeldigheid
— op varianten
— op werk in percelen
— uitnodiging tot
— vergissing bij
Inschrijving op het werk
Inschrijvingsbiljet
— tegenstrijdigheid in
— tijdige inlevering
Inschrijvingskosten, vergoeding van
Inschrijvingssom
Inschrijvingsstaat
Insolventie aannemer
Inspanningsverbintenis
Inspectie van bouwstoffen
Inspectiekosten
Inspraak in de bouw
Installaties
Instorting
Interieurproject
Interne volmachtverlening
Invorderbaarheid honorarium
Invorderingskosten
Irreële inschrijving
ISO certificaat
J
Juridische levering
K
Kabels, ondergrondse
Kadaster
Kademuur
Kalenderdag
Kalenderdagen, -weken, -maanden
Karakter van het werk
Kartel
Kennisvoorsprong
Keukenapparatuur
Keur van de directie, levering op –
Keuring van bouwstoffen
Keuringsinstituut
Keurmerk
Keurmerk GarantieWoning
Keuzemogelijkheid
Klachtplicht
Klassenindeling
Kleine bestekswijzigingen
Kleine gebreken
Kleinere werken
KLIC-melding
Klickmelding
Klussenbedrijf
KNMI
KOMO
KOMO-productcertificaat
Koopovereenkomst
Kort geding
Korting
— wegens handelen in strijd met bestek
Korting wegens te late oplevering
Kosten (definitie)
Kosten van herstel
Kostenverhogende omstandigheden
Kostenverhoging, aanzienlijke –
Kostenveroordeling
Kostprijs
Kostprijs (onder de – inschrijven)
Krappe opleveringstermijn
Kunstwerk
Kwade trouw van aannemer of architect
Kwaliteit van het meer werk
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsplan
L
Laagwater
Laakbare handelingen
Legeskosten
Leidingbeheerder
Leidingen, ondergrondse
Leuren
Level-playing field
Leverancier
— vergoeding aan
— vertegenwoordiging tegenover
Leverancier van bouwstoffen
Leveranciersvoorschriften
Leveringsplicht van bouwstoffen
Lex generalis, specialis
Lidmaatschap aannemersvereniging
Lidmaatschap BNA
Loonstijging
Loting
Loyaliteitsprobleem
Lump sum
M
Marginale toetsing
Marktconforme prijzen
Marktinzicht
Massa, inschrijving in
Materiaalkostenstijging
Materiaalschaarste
Materieel
Materieel begrip architect
Materieel begrip directie
Materieel, beschikbaarheid
Materiële schade
Matiging schadevergoeding
Matigingsrecht
Mededelingsplicht
Mededingingsrecht, strijd met
Medeschuld opdrachtgever
Mediation
Meer werk, definitie
Meer- en minderwerk
Meerdere aannemers
Meerdere architecten
Meerhoofdige directie
Meerwerk
Meerwerk in referentiewerk
Meerwerk, definitie
Meerwerkopdracht
Meetstation
Meting van hoeveelheden
Milieu
Milieu-eisen
Milieuvoorschriften
Minder werk, definitie
Minderwerk
Minderwerk in referentiewerk
Minderwerk, definitie
Misbruik van procesrecht
Misleiding
— van aannemer
— van opdrachtgever
Misvorming van het werk
Modelbouwverordening
Modelwoning
Moffenkitarrest
Monolietzaak
Monster
Monsters
Monumentenstatus
Motivering
— limitatief karakter
— voor niet gunnen
— voor niet uitnodigen
N
Na-ijlingseffect
Naamteken
Nacalculatie
Nadere eis
Nakoming bindend advies
Nakosten
Naleven publiekrechtelijke regelgeving
Natrekking
Natuursteen keien
Negatieve prijs
Negatieve publicaties over inschrijver
NEN 2631
NEN-ISO 9002
NEN-normen
Nettoprijzen
Nevenaannemer
Niet verrekenbare/niet verbindende hoeveelheden
Niet-besteksconform
Niet-ontvankelijkheid
Niet-passende aanbieding
Nietigheid overeenkomst
Nieuw voor oud
Nieuwkomers
NIVAG-normen
No cure, no pay
Non-conformiteit
Noodvoorziening
Noodzakelijke wijziging
Normale vakkennis/vakuitoefening
Nota van inlichtingen
Notaris (aansprakelijkheid i.v.m. depot)
Nuttige toepassing
O
Objectieve gunningscriteria
Objectieve/eenduidige eisen
Obstakels
Offerte
Oliecrisis
Omissies
Omstandigheden, vergelijkbaarheid
Omvang
— van schade
— van schadevergoeding
Omvang bevoegdheid
Omvang van de opdracht
Omvang van het werk
Omvangrijke/vastzittende voorwerpen
Omwonenden
Omzeteis
Omzetting
Omzettingsverklaring
On demand karakter bankgarantie
Onaanvaardbare aanbieding
Onbekendheid met algemene voorwaarden
Onbekendheid met korting
Onbepaalde waarde
Oncollegiaal optreden
Onder-onderaanneming
Onderaannemer
— goedkeuring van
— goedkeuring van –
— vergoeding aan
— vertegenwoordiging tegenover
Onderaannemer, garantie door
Onderaanneming
Onderbreking van de opdracht
Onderhandelingen
Onderhandelingen (wijze van van)
Onderhandelingsprocedure
Onderhoud
— grassportvelden
— wegen
Onderhoudsbestek, meerjarig
Onderhoudsperiode
Onderhoudsperiode, herstel in
Onderhoudstermijn
Ondermaat
Onderneming (begrip)
Onderzoek
Onderzoekplicht
Onderzoekplicht aanbesteder
Onderzoeksplicht
Onderzoeksplicht aannemer
Onderzoeksplicht van aannemer
Ondeskundige opdrachtgever
Ondeskundigheid opdrachtgever
Onduidelijke besteksbepalingen
Onduidelijkheden
— in aankondiging aanbesteding
— in alternatieve aanbieding
— in bestek
— in geschiktheidseis
— in gunningscriterium
— m.b.t. inschrijvingssom
— over toepasselijkheid UAR
Onduidelijkheid in bestek
Onduidelijkheid in toepasselijkheid algemene voorwaarden
Ongedaan maken overeenkomst
Ongedaan maken van schade
Ongeldigheid inschrijving
Onherroepelijk aanbod
Onrechtmatige daad
Onredelijk bezwarend beding
Onroerende zaken
Ontbinding
Ontbinding overeenkomst
Ontbinding overeenkomst door aannemer
Ontbinding overeenkomst door opdrachtgever
Ontbinding van de overeenkomst
Ontdekking van gebrek
Ontleding aannemingssom
Ontvankelijkheid meerwerkvordering
Ontwerp
— bewuste keuze
— eigen – van aannemer
— ernstige fout
— fout, definitie van
— gangbaar
— gezamenlijk
— goedkeuring van
— toerekening aan
— toerekening aan –
— verantwoordelijkheid voor
— verantwoordelijkheid voor –
— vervangend
— voorgeschreven
— vrijheid
Ontwerp, fout bij
Ontwerpkosten (vergoeding)
Onuitvoerbaar plan
Onuitvoerbaarheid van ontwerp
Onvermogen
Onvolledige opdracht
Onvolledigheid van bestek
Onvoorzien omstandigheden
Onvoorziene (onvoorzienbare) omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene uitgaven/werken, post voor
Onvoorziene werken
Onwerkbaar weer
Onwerkbare dagen
Oorlogsomstandigheden
Oorzaak van vergaan
Open begroting
Openbaar maken
Openbaar verkeer
— voor – openstaande wegen
Openbare orde
Openbare verlichtingsinstallaties
Opheffen bevoegdheid van directie
Opheffen van directie
Oplevering
Opleveringstermijn
Opneming
Opschorting van de oplevering
Opslagterrein
Opzegging van de opdracht
Opzegging van de overeenkomst
Opzegging van onwaarde
Opzet
Opzet van het werk
Opzichter
Orders en aanwijzingen
Originaliteit van ontwerp
Overbodige werkzaamheden
Overdraagbaarheid van garantie
Overdracht van het werk
Overdracht werkzaamheden
Overeenkomst
Overeenkomst (definitie)
Overgangsrecht
Overgenomen bedrijf
Overheadkosten
Overheidseisen
Overheidsinstanties
— besprekingen met
— vertegenwoordiging van
Overleg
Overleggen gegevens
Overlijden
— van architect
— van opdrachtgever
Overmacht
Overmacht van inschrijver
Overschrijding bouwsomlimiet
Overschrijding stelpost
Overstappen van procedure
P
Paardensprong
Parkeergarage
Partiële aanbesteding
Passende aanbieding
Peilmerk
Percelen, werk verdeeld in
Personeel
— door architect aangesteld toezichthoudend
— in dienst architect
— niet door architect aangesteld toezichthoudend
Personeel, beschikbaarheid
Personeel, toezichthoudend
Personeelskosten
Persoonlijkheidsrechten architect
Plaatselijke omstandigheden
Planning
Plantsoenen
Politieke keuze
Politiekeurmerk
Positief contractsbestand
Potentiële schade
Precontractuele fase
Predatory pricing
Prejudiciële vraag
Premature werkzaamheden
Premie op vervroegde oplevering
Presentaties
Prestatiecontract
Price-dumping
Prijs van bestekswijzigingen/meer en minder werk
Prijs van meer werk
Prijs van minder werk
Prijs, vermindering
Prijsoverleg
Prijsstijgingen
Prijsverschil, substantieel
Prijsverwachting
Prijsvraag
Principe-details
Privaatrechtelijke toestemming
Privaatrechtelijke voorschriften
Pro forma aanhangig maken van geschil
Proces-verbaal
Processuele bijstand, kosten
Productinformatie
Programma van eisen
Projectcoördinatie
Projectorganisatie
Protest opdrachtgever
Publiekrechtelijke voorschriften
R
Rangorde bij tegenstrijdigheden
Ratio
Ratio vormvoorschrift bankgarantie
RAW
— contract
RAW (Standaard)
RAW-bestek
RAW-systematiek
Rechterlijke tussenkomst
Rechtsbetrekking tussen aanbesteder en inschrijvers
Rechtshandeling naar burgerlijk recht
Rechtsopvolging
Rechtstreeks gevolg
Rechtsverwerking
Rechtsverwerking door aannemer
Rechtsverwerking door opdrachtgever
Rechtsvordering
Reclame
Reconventie
Reconventionele vordering
Redelijke uitleg
Redelijke verhouding tot aard en omvang van het werk
Redelijkheid
Redelijkheid en billijkheid
Redelijkheid en billijkheid (aanvullende en beperkende werking van)
Reële uitvoerbaarheid
Referentiewerken
Reflexwerking
Regie
Regie, uitvoering in
Regie-overeenkomst
Regiecontract
Regres
Reiskosten
Rekening van meer en minder werk
Rekenvergoeding
Relatieve beoordeling
Rente
Rente op rente
Rente over boete
Rente over korting
Rente over meerwerkrekening
Rente over proceskosten
Rentederving
Rentevergoeding
Renteverlies aannemer
Renteverlies opdrachtgever
Rentevoet
Reparatieovereenkomst
Restauratie van monument
Restauratiewerken
Restitutierisico
Resultaatsverbintenis
Resultaatsverplichting
Retentierecht van aannemer
Rijksmonument
Rijksmonumenten
Rioleringswerken
Risico
— overgang van
— vergoeding voor
— vermijden van
Risico aannemer
Risico opdrachtgever
Risico van inschrijver
Risico-aansprakelijkheid
Risicomarge
Risicopost
Risicoregeling
Roerende zaken
Rooilijn
S
Saldo minderwerk
Samenspanning architect en aannemer
Samenwerking architect met anderen
Schade
Schade aan het werk
Schade geleden door te late oplevering
Schade(vergoeding)
Schade, opdrachtgevers verplichting tot beperking
Schadebeperkende maatregelen
Schadebeperking
Schadebeperkingsplicht
Schadecompensatieregeling
Schadevergoeding
— matiging
— omvang
Schadevergoeding bij ondermaat
Schadevergoeding, aanspraken op
Schakeljurisprudentie
Schatposten
Schatting
Schetsontwerp/plan
Scheurvorming
Schijn van bevoegdheid
Schorsen van het werk
Schorsing van het werk
Schorsing van het werk door aannemer
Schorsing van het werk door opdrachtgever
Schriftelijk bewijs
Schriftelijke bewilliging/opdracht
Schriftelijke mededeling
Schriftelijke opdracht (overeenkomst)
Schuld
Schuld van aannemer c.s.
Schuldaansprakelijkheid
Selectiecriteria
Situatietekening
Situering
Sleutelovergave
Slibbaggerwerk
Sloop
Sloopafval
Smartengeld
Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Sociale paragraaf (EG)
Sommatie
Spaanplaat
Specifieke gebrekkigheid
Spoedgeschil
Spoedwerkzaamheden
Staartkosten
Staat van aanvullingen en/of wijzigingen
Staatssteun
Stabubestek
Stand van de wetenschap
Standaard RAW
Standaard termijnregeling
Standaardregeling (6:214 BW)
Standaardtaakbeschrijving
Standaardwerkzaamheden
State of the art
Stelplicht
Stelpost
Stelposten
Stichting GarantieWoning
Stilzwijgend overeenkomen van algemene voorwaarden
Stilzwijgende termijnverlenging
Stiptheidsaktie
Stortplaatsen
Streefdatum
Streefprijs
Stuiting
Stuntprijs
Subgunningscriteria
Subjectief criterium
Subsidiaire aansprakelijkheid
Subsidie
Subsidieregelingen
Surséance van betaling
T
Taakstellend budget
Teamverband
Technisch noodzakelijke bestekswijzigingen
Technische installaties
Technische omschrijving
Technische specificaties
Tegenstrijdigheden
— in bestek
— termijnen in UAR
— tussen bestek en bekendmaking
— tussen twee bekendmakingen
Tegenstrijdigheid in bestek
Tekening
Tekeningen
Tekortschieten bij directievoering
Tenietgaan
Ter beschikking gestelde bouwstoffen
Termijnen in UAR
Termijnoverschrijding
Termijnsverlenging
Termijnverlenging
Terrein
Terugwerkende kracht
Tevredenheidsverklaring
Tijdige kennisgeving
Tijdschema
Tijdstip opleggen korting
Tijdstip van verrekening van meer en minder werk
Toedoen(beginsel)
Toekomstige omstandigheden
Toelichting op algemene voorwaarden
Toepasselijkheid algemene voorwaardenalgemene voorwaarden
Toepasselijkheid standaardvoorwaarden
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
Toerekening
— van ontwerp
Toerekening aan opdrachtgever
Toerekening deskundigheid
Toerekening kennis
Toerekening naar redelijkheid
Toestemming achteraf
Toetsingsnorm
Toezeggingen
Toezicht (gebrek aan –)
Toezicht bij verwezenlijking ontwerp
Toezicht directie
Toezicht, gebrek aan
Toezicht, nauwlettend
Totaaloplevering
Totstandkoming overeenkomst
Totstandkoming overeenkomst, dag van
Transparantie
Tuchtrecht
Tuien
Tunnels
Turn-key
Turnkey-overeenkomst
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Tweede oplevering
U
Uitbreiding van het werk
Uitdrukkelijk de opdrachtgever genoemd
Uitdrukkelijk overeenkomen van bouwsomlimiet
Uitdrukkelijke afwijzing algemene voorwaarden
Uitleg clausule termijnverlenging
Uitleg termijn van oplevering
Uitleg van besteksbepalingen
Uitleg van onduidelijkheden
Uitritvergunning
Uitsluitend recht
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Uitsluiting van deelneming aan aanbesteding
Uitsluitingen
Uitsluitingsgrond
Uitstel van oplevering
Uitvoerbaarheid
Uitvoering
— van het werk
— van voorgeschreven constructie
— verantwoordelijkheid voor –
Uitvoering van het werk buiten architect om
Uitvoering van referentiewerk
Uitvoeringscontract
Uitvoeringsduur
Uitvoeringskosten (definitie)
Uitvoeringskosten, hogere
Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringstekeningen
Urenspecificatie
V
V.o.f.
— bij gelijkwaardigheid alternatieve aanbieding
Vangnetfunctie
Varianten op ontwerp
Varianten, inschrijving op
Vaste bouwtijd
Vaste verbondenheid
VCA**-certificering
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidswet
Verantwoordelijkheid architect
Verantwoordelijkheid voor bouwstoffen
Verband houdende termijnen
Verband houdende werken
Verband, onderling
Verbetering woningbouw
Verboden voorfinanciering
Verborgen gebrek
Verborgen gebreken
Verbouwing
Verduidelijking gegevens
Vereenvoudigen van het werk 
Vereniging Eigen Huis
Vereniging van aannemers
Vergaan
Vergelijkbaarheid (algemeen)
Vergissing
Vergissing bij inschrijving
Vergissingen
Vergunning voor opzet van het werk
Vergunningen
Vergunningen voor opzet van het werk
Vergunningen voor wijze van uitvoering van het werk
Verhouding exoneratie en garantie
Verhuiskosten
Verjaring
Verjaring(stermijn)
Verjaringsbeding
Verjaringstermijn
Verkeerstechnische aspecten
Verklaring management
Verklaring voor recht
Verkoopbrochure
Verkoopdocumentatie
Verkorting uitvoeringsduur
Verlenging garantie
Verlies van gebrekenwaarborg
Verminking van het werk
Vermoeden van onvoldoend werk
Vermoeden van oplevering
Vernietigbaarheid alg. voorwaarden
Vernietigbaarheid van algemenevoorwaarden
— i.v.m. arbitraal beding
— i.v.m. inhoud
— i.v.m. kennisneming
Verontreinigde
— bouwstoffen
— grond
Verontreinigde grond
Verplichting aanbesteding volgens UAR
Verrekenbaar onderdeel van het werk
Verrekenbare hoeveelheden
Verrekening
Verrekening als meer en minder werk
Verrekenposten
Verrekenprijs
— herziening van
Verrekenprijs, wijziging van
Verrekenprijzen
Verschillen
Verschuldigdheid honorarium
Verslaglegging
Vertegenwoordiging
— beperking in
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Vertegenwoordigingsbevoegdheid directie
Vertraging van de opdracht
Vertragingsschade
Vertragingsschade door aannemer geleden
Vertragingsschade door opdrachtgever geleden
Vertrouwen(sbeginsel)
Vertrouwen, opgewekt
Vertrouwensman
Verval van aansprakelijkheid
Verval van aanspraken van aannemer
Verval van aanspraken van opdrachtgever
Vervaltermijn
Vervangen van directie
Verveelvoudiging
Vervroegde ingebruikneming
Vervroegde ingebruikneming verzekering II
Verwachtingen
Verwachtingen, opgewekt
Verwerkingsvoorschrift
Verzekering
Verzekeringskosten
Verzekeringsplicht
Verzuim
Verzwijging van gebrek
Vestigingsvergunning
Viaducten
Voldoen aan eisen (tijdstip)
Volle toetsing
— bij geschiktheidseisen
— bij gunningscriteria
Volledig bouwprogramma
Volledige opdracht
Voltooiing van het werk
Voltooiing werk door derde
Voltooiingsverklaring van gemeente
Voorbehoud
Voorbehoud t.a.v. financieringsmogelijkheid
Voorbehoud van aannemer t.a.v. termijnverlenging
Voorbehoud van opdrachtgever t.a.v. termijnverlenging
Voorbehoud van rechten door aannemer
Voorbehoud van rechten door opdrachtgever
Voordeelstoerekening
Voorgeschreven bouwstoffen
Voorgeschreven constructie
Voorgeschreven leverancier
Voorgeschreven onderaannemer/leverancier
Voorgeschreven personeel
Voorgeschreven persoon
Voorkennis
Voorkoming van door aannemer te lijden schade
Voorkoming van door opdrachtgever te lijden schade
Voorlopig ontwerp
Voorlopige ingebruikneming
Vooronderzoek
Voorontwerp
Vooroplevering
Vooroverleg
Voorschot
Voorschouw
Voorschriften van bijzondere aard
Voorschriften van overheidswege
Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Voortschrijdend inzicht
Voorwaarden bij inschrijving
— werkdag
Voorzienbaarheid
Voorzienbare eisen
Voorzienbare omstandigheden
Voorzienbare schade
Vraagspecificatie UAV-GC 2005
Vrije dagen
Vrijvarend materieel
Vrijwaring
Vrijwaring bij verzekering
W
Waardevermindering
Waarschuwing
Waarschuwing tegen ontwerp
Waarschuwing(splicht)
Waarschuwingsplicht
— van aannemer
— van architect
— van leverancier
— van onderaannemer
— van opdrachtgever
Waarschuwingsplicht aannemer
Waarschuwingsplicht opdrachtgever
Wanprestatie
— van architect
— van opdrachtgever
Wanprestatie aannemer
Waterbouwkundig oeververdedigingswerk
Waterbouwkundige werken
Watersnoodramp
Waterstaatsconflict
Waterstaatsconflict van 1960
Weekrapport
Weekrapporten
Weekstaten
Weerstandsvermogen
Wegenbouwkundig werk
Weging van gunningscriteria
Weigering geschilbeslechting
Welstandscommissie
Werkbare (werk)dagen
— gemiddeld aantal
Werkbare werkdagen
Werkdagen
Werkelijkheid, verschil met bestek of tekeningen
Werkloosheidsbestrijding
Werklozen, eis van inzet
Werkmethode
Werkplan
Werkstaking
Werkstakingen
Werktekening
Werktekeningen
Werkterrein
Werktijden
Werkzaamheden architect
Werkzaamheden, verrichten van
Wet arbeid vreemdelingen
Wet Breyne
Wettelijke voorschriften
Wijze van herstel
Wijze van uitvoering
Wijze van verrekening meer en minder werk
Wijze van verrekening van meer en minder werk
Wijzigen van directie
Wijziging
— in het werk
— van aannemingsovereenkomst
— van architectenvoorwaarden
— van bestek
— van honorering
— van ontwerp
— van rechtsvorm
— van samenwerkingsvorm
Wijziging aanbieding
Wijziging eisen en criteria
Wijziging van honorering
Wijziging werk
Wijzigingen in het werk
Wijzigingen, ingrijpende in verricht werk
Wijzigingsrecht
Windsnelheid
Winstderving aannemer
Winstmarge 
Winstvergoeding
WIRA
WOB
Woningbouw
Z
Zaakwaarneming
Zakking
Zandleveranties
Zandverlies
Zekerheidstelling
Zelf uitgevoerd hebben van een werk
Zelfbewoning
Ziekte van aannemer of diens personeel
Zorgplicht
Zorgvuldige begroting
Zorgvuldigheid bij uitvoering
Zorgvuldigheidsbeginsel
‘algemene’ oplevering
‘zwart’ betalen